ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ออนแอสโซซิเอท

ตู้เย็น (COLD STORAGE)

ตู้เย็นเก็บสารเคมี
(LABORATORY REFRIGERATOR)

 • อุณหภูมิ : 2 ถึง 15 องศาเซลเซียล
 • ความจุ : 100 ถึง 1500 ลิตร
 • ตู้เย็นเก็บสารเคมีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสารหรือตัวอย่างที่ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำ เช่น เอนไซม์ และ สารเคมีทางด้านวิทยาศาสตร์อื่นๆ
ตู้เย็นเก็บสารเคมี (LABORATORY REFRIGERATOR)​
ตู้แช่เก็บสารเคมี (LABORATORY FREEZER)​

ตู้แช่เก็บสารเคมี
(LABORATORY FREEZER)

 • อุณหภูมิ : -10 ถึง -45 องศาเซลเซียล
 • ความจุ : 100 ถึง 1500 ลิตร
 • ตู้แช่เก็บสารเคมีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาตัวอย่างในระยะยาวในช่วงอุณหภูมิ -10 ถึง -45 องศาเซลเซียล

ตู้เย็นเก็บเลือดและตู้เย็นเก็บพลาสมา
(COMBINED REFRIGERATOR AND FREEZER)

 • อุณหภูมิ : +4 องศาเซลเซียส และ -20 องศาเซลเซียส
 • ความจุ : 300, 700 และ 1500 ลิตร
 • – เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บถุงเลือดที่อุณหภูมิ +4 องศาเซลเซียสและเก็บพลาสมาที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส
 • เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
ตู้เย็นเก็บเลือดและตู้เย็นเก็บพลาสมา (COMBINED REFRIGERATOR AND FREEZER)​
ตู้แช่เยือกแข็ง (ULTRA LOW FREEZER)​

ตู้แช่เยือกแข็ง
(ULTRA LOW FREEZER)

 • อุณหภูมิ : -40 ถึง -86 องศาเซลเซียล
 • ความจุ : 110 ถึง 810 ลิตร
 • ตู้แช่เยือกแข็งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างระยะยาวในช่วงอุณหภูมิ -40 ถึง -86 องศาเซลเซียล

ตู้เย็นเก็บเลือด
(BLOOD BANK REFRIGERATOR)

 • อุณหภูมิ : 2 ถึง 10 องศาเซลเซียล
 • ความจุ : 130 ถึง 1500 ลิตร (ถุงเลือด 48 ถึง 800 ใบ ความจุ 450 มิลลิลิตร)
 • ตู้เย็นเก็บเลือดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บเลือดควบคุมอุณหภูมิ 2 ถึง 4 องศาเซลเซียล
ตู้เย็นเก็บเลือด (BLOOD BANK REFRIGERATOR)​
ตู้แช่แข็งเลือด (PLASMA FREEZER)​

ตู้แช่แข็งเลือด
(PLASMA FREEZER)

 • อุณหภูมิ : -20 ถึง -45 องศาเซลเซียล
 • ความจุ : 110 ถึง 800 ลิตร
 • ตู้แช่แข็งเลือดเป็นอุปกรณ์เก็บFFP ควบคุมอุณหภูมิในช่วง -20 ถึง -45 องศาเซลเซียล

ตู้แช่เยือกแข็งเลือด
(ULTRA LOW PLASMA FREEZER)

 • อุณหภูมิ : -50 ถึง -86 องศาเซลเซียล
 • ความจุ : 110 ถึง 810 ลิตร
 • ตู้แช่เยือกแข็งเลือดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บพลาสมาระยะยาวหรือสารเคมีทางการแพทย์อื่นๆในช่วงอุณหภูมิ -50 ถึง -86 องศาเซลเซียล
ตู้แช่เยือกแข็งเลือด (ULTRA LOW PLASMA FREEZER)​
ตู้เย็นและตู้แช่ (COMBINED REFRIGERATOR AND FREEZER)​

ตู้เย็นและตู้แช่
(COMBINED REFRIGERATOR AND FREEZER)

 • อุณหภูมิ : +4 และ-20 องศาเซลเซียล
 • ความจุ : 180 350 และ 700 ลิตร
 • ตู้เย็นและตู้แช่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บสารเคมีและเวชภัณท์ โดยควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 4 และ -20 องศาเซลเซียล

ตู้แช่แข็งเลือดเฉียบพลัน
(BLAST FREEZER)

 • อุณหภูมิ : -75 องศาเซลเซียล
 • ความจุ : 24 ถึง 40 ถุง/รอบ
 • ตู้แช่แข็งเลือดเฉียบพลันโดยกระบวนการแช่ถุงเลือดที่อุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียล เป็นเวลาน้อยกว่า 60 นาที เพื่อเป็นการเก็บ FFP ไว้ได้นานที่สุด
ตู้แช่แข็งเลือดเฉียบพลัน (BLAST FREEZER)​
ตู้เก็บเลือดอัตโนมัติ (HEMOSAFE)​

ตู้เก็บเลือดอัตโนมัติ
(HEMOSAFE)

 • อุณหภูมิ : 4 องศาเซลเซียล
 • ความจุ : 92 ถึง 96 ถุงเลือดปริมาตร 450 มิลลิลิตร
 • ตู้เก็บเลือดอัตโนมัติต้องแจกจ่ายเลือดในโรงพยาบาลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน เพื่อลดความผิดพลาดโดยเกิดจากผู้ปฏิบัติงาน

ตู้เก็บตัวอย่างเยือกแข็งด้วยไนโตรเจน
(SMART FREEZER)

 • อุณหภูมิ : -180 องศาเซลเซียล
 • ความจุของหลอด : 1 2 3 มิลลิลิตร
 • ตู้เก็บตัวอย่างเยือกแข็งด้วยไนโตรเจนจะเก็บตัวอย่างอัตโนมัติโดยความเย็น -180 องศาเซลเซียลในไนโตรเจนเหลว ซึ่งตัวอย่างจะปลอดภัยจากความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงานหรือการเก็บตัวอย่างที่ผิดพลาด
ตู้เก็บตัวอย่างเยือกแข็งด้วยไนโตรเจน (SMART FREEZER)​