จ. 24 ก.พ.

|

Bangkok

Hopital Blood Bank "Fundamental of Sustainable Development of Blood Bank"

Registration is Closed
See other events
Hopital Blood Bank "Fundamental of Sustainable Development of Blood Bank"

Time & Location

24 ก.พ. 2563 09:00 – 25 ก.พ. 2563 16:00

Bangkok, Bangkok, Thailand

About the event

 ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้เลือด และส่วนประกอบของเลือด ทั้งนี้ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเป็นอย่างมาก จึงจัดการประชุมวิชาการเรื่อง "Fundamental of Sustainable Development of Blood Bank" เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัย มีการทบทวนองค์ความรู้ ฟังการอภิปรายที่เกี่ยวกับงานธนาคารเลือด นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งนำเสนอความรู้ที่จำเป็น ความก้าวหน้าในวิทยาการใหม่ๆ และแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของงานธนาคารเลือด และมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

Share this event